Seattle World School

Seattle World School Open House

Please come to our Open House on Thursday, October 12, 2023. Thank you!
Ven a nuestra jornada de puertas abiertas el jueves 12 de
octubre de 2023. ¡Gracias!
Vui lòng đến Open House của chúng tôi vào Thứ Năm,
ngày 12 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn!

5:00 – 6:00 pm:
Dinner, Information, and Music Performance
Cena, información y actuación musical.
Bữa tối, Thông tin và Biểu diễn Âm nhạc

6:00 – 6:30 pm:
School Presentation
Presentación Escolar
Bài thuyết trình về trường học

6:30 – 7:30 pm:
Meet all of the teachers in their classrooms
Conoce a todos los profesores en sus aulas.
Gặp gỡ tất cả các giáo viên trong lớp học của họ

Sponsored by TItle 1